Languages

  • Nederlands
  • English

Lange weg te gaan voor aardgasloze verkavelingswijken in Vlaanderen

img

Lange weg te gaan voor aardgasloze verkavelingswijken in Vlaanderen

Eén op vier Vlamingen woont op een verkaveld perceel. Om klimaatdoelstellingen te behalen zullen ook zij tegen uiterlijk 2050 volledig losgekoppeld moeten zijn van fossiele brandstoffen voor verwarmingstoepassingen. In Turnhout experimenteerden burgerbeweging De Koep, Kelvin Solutions en SVG architectuur in samenwerking met de inwoners van de Jef Buyckxstraat hoe dat in het werk zou kunnen gaan. Daarbij werd onderzocht hoe aardgas overbodig kan worden in een bestaande verkavelingswijk.


Vlaanderen ambieert voor iedere woning een EPC-score lager dan 100. Dat zal nog enorme inspanningen vergen, wetende dat het gemiddelde kengetal momenteel 350 kWh/m² bedraagt. In de studie werd een basisrenovatie naast een ingrijpende renovatie geplaatst, waarbij een nieuwbouwstandaard werd nagestreefd. Daarbij is het door middel van warmtepompen mogelijk om van gas los te komen. De meerkost van deze ingrijpende renovatie blijkt echter economisch niet te verantwoorden in vergelijking met de basisrenovatie, de terugverdientijd bedraagt immers meer dan 25 jaar.


Daarnaast zijn er nog andere belangrijke uitdagingen voor een ingrijpende renovatie: de bouwlijn wordt overschreden worden, het uitzicht van woningen en wijk wordt grondig aangetast, of er zijn ingrijpende constructieve maatregelen nodig.


Door de bewoners actief te betrekken in het project werd belangrijke inzichten bekomen. Zo vond minder dan 25% van de bewoners dat verplichte renovatie een goede maatregel zou zijn, vooral informatieve maatregelen worden ondersteund. De vraag is in hoeverre dit zal volstaan om de kloof tot de klimaatuitdaging te dichten. 88% van de betrokkenen gaven aan dat ze geïnteresseerd zijn om samen met buurtbewoners maatregelen te treffen via een groepsaankoop. Doordat zo hogere kortingen, maar ook een betere kwaliteitscontrole te realiseren, lijkt dit een mooie aanpak om eerste stappen te zetten.


Om over te kunnen gaan naar een aardgasloze wijk, zijn echter meer ingrijpende stappen nodig. En dan blijkt de bereidwilligheid van woningeigenaars om over te gaan tot renovatie op haar grenzen te stoten. Om toch zo min mogelijk eigenaars-bewoners tegen de borst te stuiten, lijkt het noodzakelijk om

  • zoveel mogelijk natuurlijke transactiemomenten (verkoop, heraanleg openbaar domein, ...) te benutten, desnoods op dat moment via verplichtingen;
  • sloop-en-herbouw en ingrijpende energetische renovaties te (blijven) stimuleren;
  • meer onderzoek te voeren hoe een ingrijpende renovatie kan uitgevoerd worden die snel, goedkoop en zonder al te veel praktische hinder is.

De uitgebreide samenvatting en het integrale rapport zijn te lezen via deze koppeling.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.